Przejdź do

Czym są strategie marketingowe?

Efektywna sprzedaż produktu wymaga aby strategie marketingowe, wśród których warto wskazać przekaz marketingowy oraz informacje na temat grupy docelowej. Najważniejsza jest jednak sugestia wartości dla konsumenta. To ona stanowi oś, wokół której odbywa się organizacja każdej kampanii reklamowej.

Planowanie strategii – co to takiego?

Strategia marketingowa to zbiór z góry określonych działań, które mają przyczynić się do efektywniejszego zarządzania firmą oraz do generowania przez nią większych zysków. Jej opracowanie pozwala zaplanować i skoordynować działania promocyjne oraz ustalić budżet potrzebny na ich finansowanie.

Strategia marketingowa powstaje na bazie charakterystyki rynku, konkurencji, uwzględnia prognozowane zmiany, które mogą dotyczyć danej branży oraz określa cele firmy. Opisuje ona:

 • zasady postępowania, których należy przestrzegać, aby osiągnąć maksymalną stopę zwrotu z inwestycji;
 • wytyczne dotyczące działań marketingowych, promocyjnych;
 • pozycjonowanie firmy, czyli zadania, których zrealizowanie ma na celu ukształtowanie pożądanego wizerunku danego przedsiębiorstwa, marki.

Strategię marketingową definiuje się także jako wyznaczenie kierunku działań, określenie grupy docelowej oraz wskazanie kierunku, w jakim ma rozwijać się firma.

Strategie marketingowe – jak wybrać?

Wybierając odpowiednie działania promocyjne, warto wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in. bieżącą pozycję firmy na rynku, działania konkurencji oraz linię rozwoju sektora gospodarczego. Strategia marketingowa zazwyczaj ustalana jest w sytuacjach niskiego przychodu ze sprzedaży. Powinna być jednak niezależna od statusu przedsiębiorstwa.

Rodzaje strategii marketingowych

Dobra strategia marketingowa korzystnie wpływa na właściwą politykę rozwojową firmy. Każda firma może skorzystać z czterech rozwiązań:

 • metody infiltracji rynkowej;
 • koncepcji rozwoju danego sektora gospodarczego;
 • opcji dywersyfikacji działalności;
 • idei rozwoju produktu.

Bezpośrednim następstwem strategii marketingowej jest plan działań PR-owych, którego efekty mogą mieć różnorodnych charakter – społeczny, gospodarczy, jak i ekonomiczny.

Strategie marketingowe to skoordynowane plany działań, które mogą różnić się między sobą. Wyróżnią się między innymi:

 • strategie wyboru rynku docelowego – ich opracowanie polega na określeniu, czy dane produkty lub usługi mają być przeznaczone dla jak najszerszego grona klientów, dopasowane do kilku grup konsumentów, czy tylko jednego segmentu odbiorców;
 • strategie wejścia na nowe rynki – są to strategie wklęsłe oraz wypukłe. Te pierwsze opisują działania, które zakładają stopniowe wchodzenie na rynek, a te drugie przewidują wdrożenie od samego początku pełnego zakresu działań i ponoszenie stosunkowo dużych nakładów finansowych;
 • strategie będące harmonogramem działań opracowanych pod kątem fazy rozwoju rynku;
 • strategie wobec konkurentów – powstają one na bazie analizy konkurencji. Zakładają one oczekiwanie na działania podejmowane przez konkurentów, szukanie ich słabych i mocnych stron, stosowanie jak największej liczby instrumentów marketingowych, doskonalenie własnych produktów i usług, aby były atrakcyjniejsze niż te oferowane przez konkurencję;
 • strategie dyferencjacji – polegają one na poszukiwaniu cech oferty danej firmy, która wyróżniłyby ją na tle konkurencji.

Co składa się na planowanie strategii w marketingu?

Strategia marketingowa opisuje, jakie działania zostały podejmowane do tej pory oraz jak obecnie na tle konkurencji wypada dana firma, oraz jakie są jej cele na przyszłość. Jej stworzenie poprzedza analiza zewnętrzna (czyli rynku) oraz wewnętrzna – dotycząca rozpoznawalności marki, kondycji przedsiębiorstwa, zasobów finansowych, ludzkich. Ponadto powinna ona określać:

 • sposoby i kanały komunikacji z klientami;
 • grupę docelową, do której skierowana jest oferta firmy;
 • słabe i mocne strony danej firmy i to, co wyróżnia ją na tle konkurencji;
 • koszty związane z realizacją poszczególnych działań;
 • harmonogram, czyli plan wskazujący, kiedy mają być wykonane poszczególne zadania.

Strategia marketingowa to plan działań, który może podlegać również zmianom i aktualizacji – np. wtedy, kiedy zmieni się sytuacja na rynku.